Home

Formål med etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Delt

Etiske retningslinjer for statstjenesten - regjeringen

Etiske regler kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk. 1.1 Formål. Formålet med de etiske retningslinjer er å sikre en høy etisk standard i FML gjennom regler om god forretningsskikk. Brudd på retningslinjene vil for de ansatte i bedriften kunne få disiplinære følger Orklas etiske retningslinjer gjelder alle Orklas ansatte og styremedlemmer i virksomheter som eies av Orkla over hele verden. Orklas eiendeler og aktiva skal ikke brukes til den ansattes eget formål, med mindre det er avtalt med autorisert personale. 3.2 Bidra til Orklas visjon for helse,. Etiske retningslinjer har som formål å styrke tilliten til forsikringsmeglerbransjen ved å bidra til at forsikringsmegling utøves på profesjonelt grunnlag hvor alle parters interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte

MiRA-Senterets etiske retningslinjer MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene om likeverd, likestilling og solidaritet ligger til grunn for senterets arbeid. Vi tar utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, og jobber for og med minoritetskvinners rettigheter og rettsikkerhet Formål. Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Asker kommune. De har, sammen med kommunens verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger Formål. Gassnovas etiske retningslinjer konkretiserer forventninger til både foretaket og den enkelte medarbeider, og er laget i tråd med FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierstyring i selskaper med statlig eierandel, samt Etiske retningslinjer for statstjenesten RETNINGSLINJER NESH 5 INNLEDNING Formål Formålet med de forskningsetiske retningslinjene er å gi forskere og forskersamfunnet kunnskap om anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene er rådgivende og vei-ledende, og de skal bidra til å utvikle forskningsetisk skjønn og refleksjon,avklare etiske

Vamma

Etiske retningslinjer Side 8 Side 9 Etiske retningslinjer 2. Formål og virkeområde for de etiske retningslinjene Formålet med retningslinjene er å skape bevisstgjøring rundt grunnleggende etiske problemstillinger som er særskilte for vår virksomhet, samt fastsette konkrete krav til personlig atferd og virksomhets-praksis Etiske retningslinjer. Etiske regler handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Tåler de offentlighetens lys? Formål. Formålet med etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune Under forutsetning av at etiske retningslinjer er gjort kjent i virksomheten og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer Bankens eiendeler, lokaler og andre ressurser skal benyttes i samsvar med bankens retningslinjer og skal ikke benyttes til private formål med mindre det foreligger særskilt avtale om det. 12. Fullmakt. Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette utfyllende retningslinjer innenfor rammen av de etiske retningslinjene. 12. Ikrafttredels

Etiske retningslinjer for Kristelig Folkeparti - for tillitsvalgte, Dette gjelder også omgang med alkohol (link til etiske retningslinjer for KrF som virksomhet). unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende Målet med de etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv og god organisasjonskultur, hvor alle ansatte og folkevalgte i Rana kommune er etisk bevisst og reflektert i sitt daglige arbeid. Etiske retningslinjer setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne har tillit til oss

Alle formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har samme forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være legitimt innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer Etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, ansatte og medlemmer av Det frivillige Skyttervesen. Høg etisk standard er både et individuelt og et felles ansvar. De etiske retningslinjene skal være en hjelp til å bli bevisst på organisasjonens verdier med sikte på å realisere dem Etiske retningslinjer for Scanditest Norge AS . Alle ansatte i Scanditest Norge AS, og alle som handler på vegne av Scanditest Norge AS samt alle leverandører, skal opptre i tråd med god forretningsskikk, gjeldende lovverk og allmenne etiske normer Våre etiske retningslinjer gjelder i all vår virksomhet. De gjelder for alle ansatte og styremedlemmer, også i datterselskaper av BCC. BCC sine eiendeler kan av medarbeiderne ikke brukes til egne eller andres private formål, med unntak av de tilfeller der dette på forhånd er avtalt med overordnet som kan gi slik tillatelse

Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Eidskog kommune. De har, sammen med kommunens verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger. Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet; samfunnsutviklerrollen Det stilles en særskilt forventning til tillitsvalgte og ledere med hensyn til å følge og fremme de etiske retningslinjene i virksomheten. 3. Åpenhet De etiske retningslinjer gir ikke en uttømmende oversikt over ansvarlig atferd, og ansvaret for å opptre i samsvar med lov og etikk vil alltid til slutt ligge hos hvert enkelt menneske Etiske retningslinjer for Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) Fra VMHs vedtekter, §1 Formål Voksne med medfødt hjertefeil (heretter kalt VMH) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år, med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil

Følgende etiske retningslinjer gjelder for alle arbeider som utføres av studenter ved Høgskolen i Østfold. Spesielle regler for den enkelte oppgave kan i tillegg være angitt. Studentoppgaver knyttet til praksisstudier vil som regel inngå som en del av den ordinære og etablerte virksomheten på praksisstedet Etiske retningslinjer Vedtatt av Rauma kommunestyre i sak 97/18 1. Formål Rauma kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet o Etiske retningslinjer for takstmenn adresserer, FORMÅL. 1.1 Formålet med etiske regler er å sikre at all taksering og beslektet virksomhet som utøves følger det som regler for god takseringsskikk fastsetter, utover norsk lovgivning, Norsk taksts lover, vedtekter og instrukser Våre Etiske retningslinjer gir oss retning, men vi vil likevel bli stilt overfor dilemmaer i etiske spørsmål. Vi fremmer en åpen kultur på arbeidsplassen, der etikk diskuteres åpent og regelmessig, og det er rom for verdirefleksjoner. Med alt dette vil vi sørge for at medarbeiderne våre er komfortable med å ta opp etiske spørsmål og. Våre etiske retningslinjer gjelder i all vår virksomhet som er spredt over hele verden. Brunstadstiftelsen sine eiendeler kan medarbeiderne ikke bruke til egne eller andres private formål, med unntak av de tilfeller der dette på forhånd er avtalt med overordnet som kan gi slik tillatelse

1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer Formål Moelven skal opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Våre etiske retningslinjer angir grunnprinsippene for vår personlige atferd og forretningsskikk, og utgjør rammeverket som skal sikre at vi opptrer i samsvar med relevant lovgiving, intern Etiske retningslinjer for Helse Sør‐Øst Side 1 Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Etiske retningslinjer i Hels

1. Formål. Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens virksomhet, og være grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggerne ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Type dokument: ☐Strategi ☐ Policy norsk næringsliv i tråd med Innovasjon Norges formål. Retningslinjene er vedtatt av styret i Innovasjon Norge og definerer en minimumsstandard for etisk atferd for alle medarbeidere av den etiske standarden i banken og må sees sammen med lover, regler og øvrige retningslinjer, herunder bankens verdier; NÆR, DYKTIG og ENGASJERT samt bankens strategier. Retningslinjene danner en ramme for opptreden og holdninger, men er ikke uttømmende. Det er derfor svært vikti etiske grunnregler for avl og oppdrett* Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. NKKs formålsparagraf (§1-2) lyder: NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase ETISKE RETNINGSLINJER 10 3.1 Kriterier for å treffe riktige valg 10 2.1 Formål og rammeverk De etiske retningslinjene bygger på norsk lov, UK Bribery Act, FCPA, med, der en slik person eller enhet tar på seg å samarbeide med eller levere varer og/elle

Etiske retningslinjer for Mestergruppen 1. Innledning Mestergruppen ønsker å drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og med overholdelse av alle gjeldende lover og offentlige forskrifter 1. Formål og virkeområde Formålet med Løten kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis, bidra til å utvikle gode holdninger og definere en felles etisk standard for alle ansatte og folkevalgte i Løten kommune. 2. Generelt Ansatte i Løten kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune 1. Formål og virkeområde Formålet med Nittedal kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune. 2. Generel

Etiske retningslinjer - Løten kommun

Baggrund og formål for Danske Fysioterap etiske retningslinjer. Danske Fysioterap etiske retningslinjer skal skærpe den enkelte fysioterapeuts opmærksomhed på det ansvar, der følger med at arbejde med andre mennesker, samt det ansvar fysioterapeuten har for fagets udvikling og som sundhedsprofessionel i samfundet Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunns-tjenlig måte, samt forebygge uetisk adferd og korrupsjon i forbindelse med anskaffelser

Formål m.m. Formål. Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunns-tjenlig måte, samt forebygge uetisk adferd og korrupsjon i forbindelse med anskaffelser 1 BAKGRUNN OG FORMÅL Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Forbundets formål og verdigrunnlag fremgår av vedtektenes §2. Formålet med etiske retningslinjer er å klargjøre Norges Parkinsonforbunds forventninger ti ETISKE RETNINGSLINJER FOR VADSØ KOMMUNE 1. FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Vadsø kommunes forventninger når det gjelder personlig atferd, og dermed bidra til at folkevalgte og ansatte utfører sitt arbeid og gjerning på en etisk og forsvarlig måte. Retningslinjene ska Insulas etiske retningslinjer er laget for å dekke relevante etiske problemstillinger for den enkelte, men det vil finnes situasjoner hvor retningslinjene ikke gir eksakte svar. I slike tilfeller gjelder som hovedprinsipp at den enkelte rådfører seg med nærmeste leder om hva som vil være til konsernets beste

Etiske retningslinjer. Promas skal ta et aktivt samfunnsansvar i leverandørkjeden. Gjennom dette medlemskapet forplikter Promas seg til å kjøpe varer som er produsert etter høye miljømessige og sosiale standarder basert på NHOs etiske retningslinjer som igjen baserer seg på ILO og FN konvensjoner. 1. FORMÅL Besøk for ungdomsskoleelever: Helsestasjon for ungdom bør samarbeide med skolehelsetjenesten om å gjennomføre besøk for ungdomsskoleelever. Sterk anbefaling. Tiltak for å nå gutter: Helsestasjon for ungdom bør vurdere å iverksette tiltak for å nå gutter i større grad ↓ Vis alle (13 Etiske retningslinjer vedlegges alle arbeidskontrakter og gjennomgås ved signering av avtale. Midlertidig arbeidskraft har gjennomgang med nærmeste leder og signerer etter gjennomgang. Disse etiske retningslinjene ble godkjent av ROAFs styre den 26.mai 2020 og gjelder for alle ansatte i ROAF og dets styre Etiske retningslinjer for takstmenn adresserer de etiske spørsmålene knyttet til takstmannens virksomhet og gjelder som et kollektivt regelverk for alle som sertifiserer seg i Norsk Takst. Formål 1.1 Formålet med etiske regler er å sikre at all taksering og beslektet virksomhet som utøves følger det som regler for god takseringsskikk fastsetter, utover norsk lovgivning.

Arbeidet med intern kontroll og risikostyring i Oslo

Etiske retningslinjer for studenter og

 1. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Rana kommune. 1. Formål og virkeområde Formålet med Rana kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis, og definere en felles etisk standard for alle ansatte og folkevalgte i Rana kommune. Ansatte og folkevalgte i Rana kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med
 2. istrativt ansatte, eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller
 3. Formål. Etiske retningslinjer for frivillige og medarbeidere i Hjelpekilden skal sikre en god etisk praksis i møte med våre brukere/ mottagere av frivillig innsats, slik at de kan oppleve å bli møtt med verdighet og respekt
 4. • Våre etiske retningslinjer - intern forankring, hvordan kommunisert internt, eventuelt også eksternt • Relevans for kontakt med «motparten» • Eventuell kursing/dilemmatrening • Lovens formål: integritet, tillit • Virkemidler: Anskaffelsesreglene, Habilitetsregler, Offentleglov, etiske retningslinjer, sanksjon/straf
 5. etiske værdier 4.5 prioritere hensynet til patientens liv, integritet og ønsker, hvis der opstår uoverensstemmelser eller interessekonflikter i forbindelse med løsning af en opgave 4.6 værne om patientens liv og integritet i forbindelse med indførelse af nye metoder og ny teknologi. Generelle sygeplejeetiske retningslinjer

Etiske Retningslinjer - Fürs

Etiske retningslinjer i Baneservice/Norsk Jernbanedrift. Bakgrunn og formål. De etiske retningslinjene beskriver hvordan Baneservice/Norsk Jernbanedrift handler og opptrer slik at vi sikrer at vår virksomhet drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid innretning. De etiske retningslinjene er ikke ment å erstatte, men å utfylle eksisterende rettsregler i og utenfor Norge (for eksempel straffelovgivning og arbeidslovgivning). 2. Formål Kravet til etiske retningslinjer og den praktiske oppfølgingen må sees i sammenheng med er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk «uhelse» Formål. Etiske retningslinjer og serviceerklæring skal hjelpe oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse. Målet er større selvinnsikt og bedre kvalitet på hjelpen og servicen vi yter til den enkelte, samt forbedring av metodene vi bruker i dette arbeidet

Etiske retningslinjer - Orkla

Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Scana skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som forventes av medarbeidere, samarbeidspartnere (inkl. agenter og innleid personell) og levererandører Etiske regler kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk. 1.1 Formål. Formålet med de etiske retningslinjer er å høyne det etiske nivået i laboratoriebransjen gjennom regler om god forretningsskikk Etiske retningslinjer Rettferdighet Åpenhet Respekt Ærlighet Kvalitet. 2 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret Lederforum 290113 AMU. 3 FORMÅL MED ETIKKREGLEMENTET Formålet med Sør-Aurdal kommunes etikkreglement er bevisstgjøring hos ansatte og folkevalgte

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I SMARTPANEL AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Smartpanels forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis. Virksomheten skal overholde alle gjeldende lover og offentlige forskrifter. 2.0 OMFAN Etiske retningslinjer for Dyrebeskyttelsen Norge. Dyrebeskyttelsen Norge skal utøve sin virksomhet slik at organisasjonens omdømme ivaretas og oppbygges. Synspunkter og ytringer som kan oppfattes som det kommer fra DN, må være i tråd med DNs formål, vedtekter og etiske plattform Etiske retningslinjer. It-systemer må ikke i urimelig grad benyttes til private formal, og de må ikke benyttes til formål som kan virke støtende. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for at egen og ansattes atferd er i tråd med de etiske retningslinjene

Etikk - Forsikringsmeglern

Formål og etiske retningslinjer - MiRA-Sentere

Theresienstadt: Fæstningen der blev til en kz-lejr

1.2 Museets formål, oppgave og retningslinjer. Styret skal utarbeide, 1.16 Etiske konflikter. Museer som utfører feltarbeid skal utvikle retningslinjer i samsvar med akademiske standarder og aktuelle nasjonale og inter­nasjonale lover og avtaler innen området Formål: - å beskytte Retningslinjene er utformet i overensstemmelse med retningslinjer for etikk som gjelder for NFP og EAP (pr 2002-01-31) Forholdet mellom student og lærer (gjelder også colæreterapeuter) i studietiden reguleres av de samme etiske retningslinjer som gjelder i forholdet terapeut / klient Vedlegg 3 - Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø. 16 1 Skriving av bacheloroppgaver ved Handelshøgskolen i Tromsø. 1.1 Formål. Formål med skriveprosessen er at studenten skal lære noe av prosessen gjennom. å anvende kunnskap fra studiet. analysere et problem ved bruk av økonomisk teori. definere og avgrense en. Etiske retningslinjer i Landkreditt Innledning Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for med-lemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter til landbruket. Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig og de danner fundamentet for vår virksomhet Formål. Protans misjon er at vi med stolthet leverer innovative tak, membraner, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler som sikrer kundens verdier. Våre etiske retningslinjer er en rettesnor for alle medarbeidere slik at vi jobber på en etisk og samfunnsforsvarlig god måte

BAD -Etiske retningslinjer Trygve Olavson Laake Fagdirektør Oslo, 13 april 2018. Anskaffelsesregelverkets formål LOA § 1: «bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tilli Etiske retningslinjer for medlemmer. Vedtatt på årsmøtet den 22.03.2010. 1. Innledning Følgende etiske retningslinjer er bindende for foreningens medlemmer i avdeling 2. Reglene har som formål å: 1.1 Gi veiledning og støtte. 1.2 Stille etiske krav til medlemmene. 1.3 Definere retningslinjer for klagesaker. 2. Gyldighet De etiske retningslinjene gjelder for foreningens medlemmer i. Våre etiske retningslinjer for atferd angir forventninger, forpliktelser og krav til etisk atferd. Retningslinjene gjelder for Equinors styremedlemmer, medarbeidere og innleid personell. Retningslinjene reflekterer våre verdier - modig , åpen , samarbeid og omtenksom - og gir veiledning i saker som enkeltpersoner kan bli stilt overfor i sitt daglige arbeid 1. FORMÅL Mesta erkjenner sitt ansvar som samfunnsaktør og arbeider aktivt for at vi selv og våre leverandører skal respektere grunnleggende etiske retningslinjer i forhold til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og hos våre leverandører

Etiske retningslinjer for Asker kommune Asker kommun

Målet med disse etiske retningslinjene er at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og Informasjonen kan bare benyttes til det formål den er Konsernets etiske retningslinjer for medarbeidere gir uttrykk for de etiske forventninger som stilles til selskapets. Equinors etiske retningslinjer og eksterne frivillige retningslinjer Equinor-boken og Equinors etiske retningslinjer er veiledende for våre forretningsaktiviteter. Disse dokumentene viser hvilke synspunkter vi har, og hvordan vi støtter flere eksterne frivillige retningslinjer ETISKE RETNINGSLINJER 1.0 INNLEDNING Reco Bygg og Skadeteknikk AS ønsker å drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og med overholdelse av alle gjeldende lover og offentlige forskrifter. Dette forutsetter samlet innsats av alle ansatte

Etiske retningslinjer Les mer om Gassnovas ansvar her

Etiske retningslinjer - Molde kommun

Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, Den etiske plikt til taushet og diskresjon kan være mer omfattende enn den lovgitte. attester til forskjellige formål og sakkyndighetserklæringer. §2 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gjerdrum kommune Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 02.09.2015. 1. Formål, virkeområde og forankring Formålet med de etiske retningslinjene i Gjerdrum kommune er å sikre en god, etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og folkevalgte Veiledende arbeidsprogram med budsjett for sentralstyret og administrasjonen. Eventuelle innholdsendringer av vedtekter og etiske retningslinjer. Vedtektsendringene trer i kraft når Generalforsamlingen er avsluttet. Eventuelle endringer av logo. Eventuelle endringer av kontingent. Valg av sentralstyre, revisor og valgkomité KLPs etiske retningslinjer omhandler KLPs forhold til forretningsforbindelser og kunder, forholdet mellom KLP og de ansatte og KLPs ansvar overfor samfunnet som helhet. Sammen med KLPs adferdsverdier - åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert - danner retningslinjene det overordnede rammeverket for hvordan KLP og KLPs medarbeidere skal opptre

Østfold-nei til Viken | kommunal-rapport

Etiske retningslinjer - KB

Retningslinjer sport for 0. og 1. divisjon menn (Sist oppdatert 16.01.2020 Etiske retningslinjer Omfang og ansvar. Disse retningslinjer gjelder alle i styret i KranTeknisk Forening (KTF), daglig leder, personer i Quality Norway (sekretariat) som jobber sammen med KTF og andre som representerer KTF i ulike sammenhenger. Styrets medlemmer har egne ansettelsforhold og ansvarsforhold utenfor KranTeknisk Forening BAKES ETISKE RETNINGSLINJER Innhold Vi i Backe formål, etter avtale med din leder. Eget ansvar. BAKES ETISKE RETNINGSLINJER - ANSVAR, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING Selskapenes daglige ledere har ansvar for at hver ansatt i eget selskap kjenner våre etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets ansatte. Reglene skal virke forebyggende. Reglene skal også sikre innsyn og kontroll slik at eventuelle kritikkverdige forhol Dersom et medlem har opptrådt i strid med foreningens vedtekter, formål eller etiske retningslinjer, kan styret foreslå eksklusjon for årsmøtet. Styret forelegger først saken for det aktuelle medlemmet, som gis rett til å uttale seg skriftlig, før eksklusjon foreslås og legges fram for årsmøtet med alle tilhørende dokumenter

KrFs etiske retningslinjer - Kristelig Folkepart

etiske retningslinjer. Det er avgjørende at den enkelte selv vurderer og eventuelt avklarer om handlingen er etisk riktig og forsvarlig. Der du er i tvil tar du det opp med nærmeste overordnede, alternativt med organisasjonsleddet over. Nærmeste overordnede kan i denne sammenheng også bety klubb- eller avdelingsstyret Hafslund E-COs etiske retningslinjer for leverandører gjelder for samtlige leverandører og deres underleverandører, og er basert på gjeldene lover og regler, sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og angir minimumsstandarder Etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene bygger oppunder Olav Thon sin visjon, sitt formål og sine verdier. Dette dokumentet beskriver gruppens etiske filosofi, og gir noen rammer for hva som oppfattes som ansvarlig atferd Verdigrunnlag og etiske retningslinjer - Kirkelig fellesråd i Trondheim (KFiT) Vedtatt i Arbeidsutvalgets møte 23.11. 2017. Arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd har behandlet og gitt sin tilslutning til dette dokumentet som omhandler fellesrådets verdigrunnlag og etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte Sammen med lover og regler skal de sikre at vi opptrer i samsvar med NHNs verdigrunnlag, gjeldende lovverk, god forretningsskikk og allmenne etiske normer. Samfunnsansvar er en integrert del av Norsk Helsenetts beslutningsprosesser på alle nivå. Styret angir retningen og skal sørge for at Norsk Helsenett har etiske retningslinjer i samsvar.

Sygeplejerske: »Hvis jeg betaler for min egen spisepausePbl

Formål. Nationaltheatret Våre medarbeidere kjenner våre etiske retningslinjer og vårt mål om å holde høy etisk standard ved utførelse av oppgaver for Nationaltheatret. Vi arbeider systematisk med helse- miljø og sikkerhet og setter oss høye mål for vårt HMS-arbeid Et viktig formål med retningslinjer er å gi føringer for hvordan etiske utfordringer bør håndteres. Det er særlig nødvendig på områder der verken vitenskapelige fakta eller helselovgivningen gir klare svar på hva som bør gjøres Etiske retningslinjer for ansatte i Porsanger kommune 13. Personlig ansvar Enhver ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske retningslinjer. Overtredelser av etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, suspensjon, oppsigelse eller avskjed. 14. Evaluerin De etiske retningslinjer tjener følgende formål: Å beskytte pasient/klient fra uetisk utøvelse av psykoterapi. Dette gjelder både psykoterapeuter som er godkjent og de som er under opplæring. Å stille krav til kvalitet for alle medlemmer. Ha klare retningslinjer for klagesaker. 1. Gyldighe Formål, virkeområde og forankring 2. Forholdet til innbyggere og brukere •ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt •sammenblanding av private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme 3. Etiske retningslinjer Author

 • Symaskiner.
 • Østrogen hodepine.
 • Fargelegging for voksne gratis.
 • Mahasiswa libertarian.
 • Itachi eternal mangekyou sharingan.
 • Buss beitostølen oslo.
 • Kletterschein preis.
 • Årsaker og konsekvenser av arbeidsledighet.
 • Dan bilzerian net worth forbes.
 • Ting og småting.
 • Fettmolekyl består av.
 • Maggie grace brent bushnell.
 • Bjørgu forlag.
 • Pilgjerde felleskjøpet.
 • Studiestart vår 2018 hsn.
 • Senebetennelse musearm.
 • Hellbillies album.
 • Hotel alt speyer kochschule.
 • Billig slamavskiller.
 • Cd carmen bregenz.
 • Flyg till bolzano italien.
 • Ireland religion.
 • Bra filmer 2015.
 • Miele as asker.
 • Standard etasjehøyde.
 • Stillegående gulvvifte.
 • Tattoo inspiration male.
 • Download lagu geisha album pertama.
 • Undervisningsopplegg småkryp.
 • Hvitere tenner test.
 • Celleforandring av usikker betydning.
 • Trafikkregler barn.
 • Lille tøyen hageby.
 • Adhd lavkarbo.
 • Sykkelbriller vinter.
 • Religion klasse 1 arbeitsblätter.
 • Ghusl deutsch.
 • Sig sauer tacops 9mm.
 • Newfoundland uppfödare västra götaland.
 • 14 tagewetter marienberg.
 • Downhill strecken oberösterreich.