Home

Forholdet mellom kommune og fylkeskommune

fylkeskommune - Store norske leksiko

Samfunnsfag - Fylker og kommuner - de regionale og lokale

Rådet skal understøtte et tettere samarbeid mellom formannskapene og fungere som et arbeidsutvalg for formannskapet i de to kommunene. Opprettelse av Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum skal sikre godt samordnet dialog med Viken fylkeskommune om forhold som er av felles interesse for de to kommunene. Fra Bærum kommune skal. Ved å se på forholdet mellom boligmassen og husholdningene i de samme områdene, kan vi vurdere over - eller underdekning av ulike boligtyper, basert på kunnskap om de ulike aldersgruppenes boligpreferanser. Antall boliger etter boligtyper, per grunnkrets; Over/underdekning av ulike boligtyper, kommune og grunnkrets; Grafer, tabeller og kar Spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen gir gratis vaksine. Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte kommunenes arbeid med vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene i videregående skole. Kommunen dekker resten av kostnaden, og elevene tilbys derfor gratis vaksine

I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger For arkivmateriale som er skapt før 1. februar 2014 kan kommuner og fylkeskommuner søke Riksarkivaren om å få bruke regelverket for arkivavgrensing og kassasjon som gjaldt før den nye forskriften ble iverksatt. merbevaring og forholdet mellom bevarings- og kassasjonsbestemmelsene og regelverk for øvrig Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, Samferdselsdepartementet og Kommunal - og moderniseringsdepartementet 2019-2029. 4 . Under følger en oversikt over hvilke midler som inngår i avtalen. Det er en ambisjon at om lag 7 Forholdet mellom stat og kommune har blitt regulert av en rekke viktige dokumenter og lover siden formannskapslovene i 1837. Foto: Scanstock . Publisert: 30.01.2019. Formannskapslovene i 1837 var ei naudsynleg utfylling av grunnlova, den største og viktigaste utfyllinga som grunnlova nokon gong har fått

Fylkeskommune (nordsamisk: fylkkasuohkan eller fylkkagielda; sørsamisk: fylhkentjïelte; kvensk: fylkinkomuuni) er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge.Fylkeskommunen har forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innen et fylke.Fylkeskommunen er underlagt politisk styring, med fylkestinget som øverste organ 1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning Loven ble opphevet ved lov 22 juni 2018 nr. 83 (ikr. fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023, se res. 20 des 2018 nr. 2062 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294). Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 om Svalbard. - Jf. lov 26 juni 1992 nr. 87. Jf. tidligere lover 14 jan 1837 (med tilleggslover 11 feb 1860, 14 juni 1879, 27 juli. all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Departementet gjør også oppmerksom på at det nå er presisert i kommuneloven § 59 nr. 1 at det kan fremmes krav om statli Rogaland fylkeskommune skiller mellom rollene som «bestiller» og «utfører». Fylkesrådmannen er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av den årlige politiske bestillingen mens Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) og Statens vegvesen er fylkeskommunens utøvende organer for hhv. kollektivtrafikk og investeringer, drift og vedlikehold på fylkesvegnettet

forholdet mellom staten og kommunesektoren våren 2011. En grundig debatt med medlemmene, og vurderinger fra medlemmene, vil være et godt utgangspunkt for KS' innspill til regjeringens arbeid med meldingen. KS sender ut debattheftet til medlemmene for at den enkelte kommune/fylkeskommune ka Figur 1: Forholdet mellom antall meter forskjell fra opprinnelig terreng og deponiets utbredelse i areal og hvilket skjønn som utøves i forhold til om et deponi skal søknads - eller planbehandles i tettbygd strøk. Figuren viser også at det må søkes etter forurensningsforskriften for planeringstiltak over 1 da Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunene PwC har vært engasjert for å evaluere Nordland Fylkeskommunes samhandling med kommunene i arbeidet med folkehelse. Rapporten oppsummerer to ulike oppdrag knyttet til fylkeskommunens samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid med kommunene

Innledningsvis nevner jeg at jeg hovedsaklig vil begrense meg til å behandle alternativene kommune og stat. Prinsippene for løsningen av spørsmålet om fylkeskommune eller stat er rett saksøkt blir de samme som ved kommune/stat. Det må også være tilfellet hvis problemet skulle oppstå om det er fylkeskommunen eller primærkommunen som er rett saksøkt 13 Forholdet mellom politisk og administrativt ansvar. Fylkespolitikernes fremste oppgave er gjennom vedtak i folkevalgte organ å prioritere og beslutte mål, aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,.

å beskrive samhandlingsmønstre, det vil si hva slags samhandling som skjer mellom aktørene (mellom stat-stat og mellom stat- fylkeskommune) og omfanget av denne. Når det gjelder samhandling «stat-stat», omfatter denne undersøkelsen samhandling mellom de statlige etatene og fylkesmannen, men ikke samhandling mellom de statlige etatene Forholdet mellom plan og lokalitet Christel Elvestad og Steinar Randby Nordland fylkeskommune 27. November 2018. Planavklart areal -en forutsetning for søknad om lokalitet • Det er i plan, og i arbeidet med denne, kommunen styrer arealbruken og lokalt demokrati ivareta Endringer i forholdet mellom kirke og stat 8.11.2017 Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Våren 2016 ble Kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 kunne opptre som eget rettssubjekt

Video: Asker og Bærum formaliserer forholdet Bærum kommune

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 2. april 2020 uttalt seg om avgiftsmessige konsekvenser ved samarbeidsprosjekter mellom kommuner og fylkeskommuner. Konklusjonen i uttalelsen er at dersom kommunen er byggherre og kontraktspart for et prosjekt som gjelder utbedring av både kommunal og fylkeskommunal vei/fortau, gang- og sykkelvei, vil kommunen kun ha rett til kompensasjon for. Kommunen har et basisansvar og en koordinerende funksjon for rehabilitering, men dette er samtidig et lovpålagt felles ansvar for hele helsesektoren uansett forvaltningsnivå. I 1997 laget kommune og fylkeskommune et felles plandokument med 12 anbefalinger og beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene Stat, fylkeskommune og kommune - oppgavefordeling. En hensiktsmessig forvaltningsstruktur og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene er en forutsetning for et funksjonelt og effektivt styringssystem. Det er hensiktsmessig å se kommunestruktur og dagens fylkeskommune sammen,.

Stats- og kommunalkunnskap - kommune og fylkeskommune. Notater fra forelesning til kapittel 7, 8, 9 og 10 i Politikk og demokrati. Universitet. eller frigjøringsstrategi Gyldendal Akademisk kap1 4 Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid 3utgave Forholdet mellom aktører og strukturer. Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland fylkeskommune 2016 - 2019, oversendt ved brev datert 18. mars 2016. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Videreutvikling av partnerskapet mellom Oppland fylkeskommune og kommunene: Høringsuttalelse, K-sak 33/15, møte 30.04.2015 De første bymiljøavtalene ble inngått med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune (2016-2023) og Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (2017-2023). Byutviklingsavtalene ble introdusert i 2015 som et grep for å konkretisere arealforpliktelsene i bymiljøavtalene gjennom et forpliktende samarbeid mellom statlige og lokale myndigheter På det lokale nivået er Norge delt inn i kommuner og fylkeskommuner. Oslo er både kommune og fylkeskommune. Fylkeskommunen og kommunen har selvråderett på en rekke områder. Det lokale selvstyret startet med formannskapslovene i 1837, og tanken er at lokale politikere er best egnet til å ta avgjørelser som angår nærområdet

mellom Lier kommune og Buskerud fylkeskommune Avtalepartnere Avtalen er inngått mellom Lier kommune og Buskerud fylkeskommune. Formålet med avtalen Partnerskapsavtalen skal medvirke til at elever i grunnskolen i Lier kommune får et profesjonelt opplevelses- og aktivitetstilbud gjennom Den kulturelle skolesekken, som gjø Vannmiljø og flomfare (1.14 og 7.1) Byplanen setter krav til at det skal settes av kantsoner mot bekker og vassdrag. Dette gjelder da også i etablerte boligområder. Innenfor kantsonene skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte. Ønsker du å rydde, tynne eller hogge innenfor en slik sone må det godkjennes av kommunen

Kommune og fylkeskommune - Prognosesentere

Oslo kommune er ein kommune som ligg i indre Oslofjorden.Administrasjonssenteret er Oslo, hovudstaden i Noreg.. Kommunen Oslo har både kommunale og fylkeskommunale funksjonar, og omfattar fjordstrekninga mellom munningen av Lysakerelva i vest og munningen av Gjersjøelva i søraust og strekker seg nordover inn i Nordmarka.Kommunen grensar til fylka Akershus, Buskerud og Oppland Byregnskapene er utarbeidet i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene og er en statusrapport for sentrum. forholdet mellom tilbud og etterspørsel i fylket, Lardal kommune har få arealer avsatt til næringsvirksomhet, og er sett i sammenheng med Larvik kommunen som de ble slått sammen med fra 1.1.2018 Forholdet mellom ulike planer kan fremstilles slik: 6 Figur 1 Det kommunale plansystemet Kommuneplan for Fredrikstad 2011-2023 Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Gjerde mellom naboer reguleres av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova). Du kan sette opp enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse

Spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen gir gratis

Partnerskapet mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommunene er viktig for utviklingsarbeidet i regionene. Samtidig er det avgjørende å ha fokus på hvordan dette fungerer og hvordan det kan utvikles videre. Øyer kommune deler derfor fylkeskommunens ønske om å videreføre og videreutvikle partnerskapsordningen Utvalget har 8 faste medlemmer og har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Leder og nestleder velges av kommunestyret. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte Protokoll fra meklingsmøte mellom Kristiansand kommune, Bane NOR, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder om Kommunedelplan for Havneområde nord Kongsgård Vige Tid: 14.12.2018 kl. 08.30-12.00 og 27.02.2019 kl. 12.00-14.00 65 Sted: Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskjoldsgate Til stede 14.12.2018 mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten 2017 - 2023 28. juni 2017 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, jf. Nasjonal transportplan 2014-2023. Bymiljø- og byvekstavtaler er et virkemiddel for å nå dette målet, jf. brev fr I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019 for din kommune eller fylkeskommune. Du kan også klikke på de enkelte elementene i oversikten, og du får en forklaring på hva disse består av og hvordan de er regnet ut

Forholdet mellom kommunale skatter og avgifter og alderspensjon. En undersøkelse i 4 kommuner i Aust Agde Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Kombinasjonsklassene er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og fylker. Tidligere ble grunnskoleopplæringen av denne gruppen gitt ved kommunale voksenopplæringssentre. I kombinasjonsklassene foregår undervisningen på videregående skoler drevet av fylkeskommunen

Ordet fylkeskommune vekker sjelden følelser hos folk. Selvsagt kan det diskuteres om man ikke burde delt fylkeskommunens oppgaver mellom stat og kommuner og latt hele mellomnivået i offentlig forvaltning havne på historiens skraphaug. Det betyr ikke at forholdet mellom kommuner og fylkeskommuner alltid har vært friksjonsfritt Tromsø kommune Avtale mellom TROMSØ H AVN TROMS fyikeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Statens vegvesen region nord, Tromsø kommune, Tromsø havn og Troms fylkeskommune I forbindelse med etablering av ny adkomst til Breivika Hamn er det inngått avtale om finansiering mv. mellom ovennevnte parter hensyn til forholdet mellom skjøtsel og erstatning. Grunneier, Levanger kommune ved enhet for kommunalteknikk, og Falstadsenteret har gitt innspill under arbeidet på møter og under befaringer. Planen ble utarbeidet samtidig med at ny avtale med grunneier ble utarbeidet, og grunneier ga skriftlige innspill i den forbindelse Akershus fylkeskommune har eierinteresser i 23 selskaper, fordelt på aksjeselskap, interkommunale selskap, fylkeskommunale foretak og § 27 selskap/samarbeid. I tillegg har fylkeskommunen interesser og deltagelse i to stiftelser og pensjonskasse

5.3 Hvordan oppleves forholdet mellom politikk og administrasjon? Hittil har data vist at det ikke på noen måte kan sies å være en helt klar grense mellom politikk og administrasjon. På toppnivå i både politikk og administrasjon er det en svært utbredt og sterk interaksjon, mens det er en viss personellmessig sammenblanding på lavere administrative nivåer i kommunene Dybdeintervjuene oppsummeres slik av Rogaland fylkeskommune, når det gjelder forholdet mellom lillebror og storebror på Nord-Jæren: «Motsetningene mellom Sandnes og Stavanger må ta slutt. Omtrent alle som er blitt intervjuet, er bekymret over utviklingen i forholdet mellom de to store byene Stavanger og Sandnes Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget i Kongsberg er satt sammen av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, formannskapet og personalsjef. Reglement for administrasjonsutvalget. Kontaktinformasjon. Postadresse: Kongsberg kommune Postboks 11 Formannskapet forbereder saker til kommunestyret, men har også myndighet til å ta endelige avgjørelser i en rekke saker. Formannskapet kan avgjøre saker som ikke er delegert til andre utvalg eller til rådmannen, og som etter ordførerens vurdering ikk

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven

 1. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu planlegges det for flere tusen nye arbeidsplasser og boliger. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning. Fornebubanen er sertifisert som Miljøfyrtårn
 2. Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped . 1. Formål Rammeavtalens formål er å bidra til at barn, unge og voksne med sær lige behov får et likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæringstilbud
 3. Folk i Innlandet. Mennesker har vært i Innlandet i 10 000 år. Den eldste kjente boplassen i Innlandet er ved vannet Olstappen ved Skåbu. I den eldgamle Nor-myten, står det at nordmennene stammer fra slektene etter de mytiske skikkelsene Nor og hans søster Goe, som slo seg ned på Dovrefjell og giftet seg med jotner
 4. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for å sikre finansiering av Fornebubanen. Miljø og klima. Når byggingen av Fornebubanen starter i 2020 er planen å ta i bruk flere nye klimaløsninger. Løsningene kan også komme naboene og anleggsarbeiderne til gode
 5. Informasjon om utvikling av ny samarbeidsmodell mellom kommuner og Innlandet fylkeskommune Oppland og Hedmark fylkeskommuner står midt oppe i en regionreform, der samarbeidet med kommunene er en viktig del. Dette er også stadfestet gjennom oppretting av referansegruppe for arbeidet med å utvikle en n

Bevaring og kassasjon hos kommuner og fylkeskommuner

 1. Kommune(del)planer og reguleringsplaner på høring. Fylkeskommunen i samarbeid med andre regionale myndigheter fører et register for kommune(del)planer og reguleringsplaner på høring i Hedmark fylkets kommuner. Lenke til planregister; Forholdet mellom fylkeskommunen og andre regionale sektormyndighete
 2. følge av naturressursskatt til kommune og fylkeskommune, som fastsettes på eiere av kraftverk, jf. skatteloven § 18-2. Det beregnes derfor hvor mye fastsatt naturressursskatt til kommune og fylkeskommune utgjør av den samlede fastsatte skatt for kommunen fra upersonlige skattytere. Naturressursskatt fastsettes for om lag 225 kommuner
 3. Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped . 1. Føremål Føremålet med rammeavtala er å bidra til at barn, unge og vaksne med særskilde behov får eit likeverdig, tilpassa og inkluderande opplæringstilbod..
 4. Sticos gjør komplisert regelverk enklere for både ledere og ansatte i offentlige virksomheter. Vi utvikler fagteknologi, kurs og nyttige verktøy spesielt for deg som jobber med regnskap, lønn og personal i norske kommuner og fylkeskommuner
 5. Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 1.4.1 Det opprettes et samarbeidsforum mellom Eierne og oppdragsgivende departementer Staten ved Nærings- og handelsdepartementet har i forholdet til Eieravtale
 6. mellom stat, fylkeskommune og kommune. Ungdom og psykisk helse Program 09.30 - 09.50 Innleiing 09.50 - 12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter 12.00 - 13.00 Lunsj 13.00 - 13.15 Gruppediskusjon 13.15 - 14.00 Oppspel til gruppediskusjon: Nina Marie.
 7. kommuner og fylkeskommuner til hvordan Norge best kan rustes for fremtidens utfordringer og legge til Kort oppsummert er hovedpunktene for innspill fra Telemark fylkeskommune: • Støtte faglig og økonomisk opp om utvikling av attraktive bo- og der avgrensningen er knyttet til forholdet mellom bosted og arbeidsplasser. Sterk

Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger

 1. Forregion Viken og Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Forskningsrådet under Forskningsrådets program FORREGION. Forregion er representert i alle landets fylker. FORREGION skal mobilisere til økt bruk av forskningsmidler i næringslivet, økt kunnskapsflyt mellom deltagere og til økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i.
 2. Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Eidsiva Nett AS og miljørettet helsevern i Nord-Odal kommune kom med merknader til varsel om oppstart. Det ble i den forbindelse satt krav om arkeologiske undersøkelser i området, og disse ble gjennomført i juli 2008. Rapport fra registreringene ble oversendt fra fylkeskommunen og ligger som vedlegg
 3. Forslaget gjenspeiler at Haugesund kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Haugesund kommune har ikke balanse mellom inntekter og utgifter. Regnskapene ble i 2012 gjort opp med underskudd på 15,2 millioner kroner. Kommunen har et akkumulert underskudd på 63,1 millioner kroner og svak likviditet

Det forutsettes at det utarbeides egne avtaler som regulerer forholdet mellom Dønna kommune og Foreningen Kystriksveien - og de i forhold til de øvrig involverte i prosjektet. Rådmannen gis fullmakt til å inngå disse samt foreta nødvendig budsjettreguleringer. Saksutredning: «Backpacker Kystriksveien» har vært ett prosjekt over 3 år De ansatte i kommune, fylkeskommune og videregående skole har bidratt åpent og konstruktivt i arbeidet. anbefaler Fylkesmannen i Innlandet at det gjennomføres en grunnleggende intern drøfting av forholdet mellom samarbeid og reell samhandling i de forskjellige møtepunktene og hvorvidt det er grunnlag for sanering eller revidering av disse

PS 55/17-Nordmark boligtomt - Levanger kommune

Forholdet mellom stat og kommune - K

gjennom en felles planprosess mellom Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. De to fylkestingene fattet likelydende vedtak om utarbeidelse av en felles 2 Tydal kommune har ikke sluttet seg til intensjonsærklæringen, og den delen av Circumferensen som ligger innenfor Tydal kommune omfattes derfor ikke av verdensarvvedtaket En undervisningsavtale for videregående skole mellom Nordkapp kommune, Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood førte til at Fiskeridirektoratet anmodet om at saken ble sendt til Rogaland. Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig. Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.; Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.; Eksamenstid: inntil 45 minutter

mellom Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune på skoleeiernivå. Rektor på den enkelte skole og leder for skolehelsetjenesten deltar også. Skolen innkaller til møtet. Avtalens evalueres i desember 2015. 2.5 Tidspunkt for ikrafttredelse og varighet Avtalen gjelder fra 1.januar 2015 og fornyes årlig. Spørsmålet om fornyelse tas opp Elever som er folkeregistrert i Troms og som går på videregående skole i annet fylke for å få oppfylt retten til videregående opplæring, eksempelvis grunnet manglende kapasitet ved skolene i Troms, at det ikke finnes tilsvarende skoletilbud i Troms, eller at skoleplassen er kjøpt av Troms fylkeskommune, har rett til skyss dersom de ordinære vilkår for skyssrett er oppfylte

Fylkeskommune - Wikipedi

 1. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2020: Skolekategori Sats Antall elever i Oslo Sum trekk; Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen
 2. Både kommune og fylkeskommunen får inntekter frå kommune- og fylkesskatt, avgifter og overføringar frå staten. Dei statlege overføringane kan vanlegvis brukast etter eige ønske, men nokre gongar er dei øyremerka. Møre og Romsdal fylkeskommune har ei omsetning på 5,5 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,8 mrd
 3. Buskerud fylkeskommune Mai 2018 Fredrik Holth & Nikolai K. Winge. Videre er forholdet mellom en utbygging på Siden beløpet er fastsatt skjematisk, og dessuten før kommunen vedtar reguleringsplan for den aktuelle utbyggingen, vurderer kommunen ikke konkret om kostnadsbidraget står i forhold ti

Torsdag 6. september 2018 ble det avholdt et fellesmøte mellom komite for miljø og byutvikling (KMBY) og utval for miljø og samferdsel (MISA) fra Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom kontroll og tilsyn De tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune er i prinsippet atskilte og uavhengige rettssubjekter. Som selvstyreorgan eller lokalpolitiske institusjoner er kommuneinstitusjonen organ for det lokale demokratiet Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunesektoren har aldri vært konfliktfritt. Politikerne og administrasjonen har ulike roller, oppgaver, arbeidsform - og ofte ulikt tidsperspektiv. Likevel har både politikerne og administrasjonen det samme overordnede mål - best mulig tjenester overfor innbyggerne Grieg Seafoods og Rogaland fylkeskommunes bruk av sjøsamekortet i spillet om Vedbotn er faretruende på grensen til kulturell appropriasjon. Det vil si en urettmessig tilegnelse og misbruk av andres kulturelle elementer særlig i forholdet mellom majoritet og minoritet

1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær ..

Losordningen skal styrke samhandlingen mellom offentlige tjenester, og bidra til økt motivasjon og livsmestring for ungdom med behov for koordinerte, offentlige tjenester. Tiltaket er et samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og stat og det planlegges opprettelse av totalt fire loser i fylket Forskriften for vann- og avløpsgebyrer regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med tanke på gebyrene som kreves inn. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune Sist endret 16.04.2020 10:3 Askøy kommune, liste over tilskuddsordningene våre til idrett, kultur, helse og omsorg, landbruk og skogbruk.Liste over tilskuddsordninger Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tilskotsordningar; mellom anna til idrett og friluftsliv, kultur, natur og klima «samordning, konflikt og konfliktlØsning mellom forvaltningsnivuene under den lokale planlegging» Kapittel 1: Inneholder en generell introduksjon av tema (lokal langtidsplanlegging) og problemstilling (hva kjennetegner samordning, konflikt og konfliktløsning i forholdet mellom forvaltningsnivåene under lokal planlegging)

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - Lovdat

 1. Vestfold og Telemark er et fylke på Østlandet i Norge som består av to landskap og tidligere selvstendige fylker, Telemark og det meste av Vestfold, som fortsatt utgjør hvert sitt valgdistrikt og lagsogn; drøyt 87 % av fylket utgjøres av landskapet Telemark.Fylket ligger i to forskjellige bispedømmer; Telemark tilhører Agder og Telemark bispedømme mens Vestfold tilhører Tunsberg.
 2. Forholdet mellom kommunen og boligstiftelsen - Porsgrunn kommune Telemark kommunerevisjon IKS 2 Vi har ikke undersøkt kommunens eiendomsforvaltning og ivaretakelse av plikter etter sosialtjenesteloven2. 1.3 Problemstillinger På denne bakgrunn har vi utledet følgende problemstillinger for prosjektet: 1
 3. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune ved Statens vegvesen og og Høyanger Invest AS. Avtalen skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene fastsatt i henholdsvis § 3.1 flg. i områderegulering for Paradis sentrum og § 3.1.4 flg. i detaljregulering for Eikåsen 1

Samferdselsavdelingen - Rogaland fylkeskommune

Forholdet mellom kommunen og ansvarlig utførende.. 10 4.8.4. Skifte av ansvarlig utførende Vilkårene er standardvilkår som inngår i avtalen mellom abonnenten og kommunen som vare- og tjenesteleverandør, selv om de ikke er individuelt forhandlet Finnmark fylkeskommune, Vadsø, Norway. 5,242 likes · 17 talking about this. Finnmark - der drømmer blir virkelighet

Hva er staten hva er kommune hva er fylkeskommune

Harstad kommune er i ferd med å sikre seg fergeleiet på Bjarkøy, men har fortsatt en lang vei foran seg. Kommunedirektør Hugo Thode Hansens tilrådning er at Harstad kommune er positive til å overta fergeleiet på Austnes på Bjarkøy, forutsatt tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune som tilsvarer rivningskostnader for eksisterende fergekai Denne bymiljøavtalen er inngått mellom: Staten ved Statens vegvesen og Jernbaneverket, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden 2016-2023. Avtalen er geografisk avgrenset til Trondheim kommune. 1. Mål Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing («nullvekstmålet»). 2. Prosjekter og tilta Av kultur- og idrettssjef Marianne Pederse -Vi må se på forholdet mellom stat og kommune når det gjelder store prosjekter. Men staten må også koordinere seg bedre, og samspillet mellom kommune og private utbyggere for utvikling av byer og tettsteder må bli bedre. Og så er planprosessene kompliserte og vanskelig å forstå for folk flest, sa Nesodden-ordfører Nina Sandberg (Ap)

Mammut og drage til dalen - Oppland fylkeskommune

Offentlig politikk og administrasjon - Studieemner - Ui

Ordning; Kvænangen kommune -Tilskudd tll dekning av faste utgifter - koronafond Kvænangen kommune Publisert og åpen: 28.05.2020 Frist: 15.06.202 Forholdet mellom kommunen og fylkesmannen - fagdirektør Peter Lodden og kommunerettsveileder Vibeke Resch-Knudsen . Møter mellom administrasjon og politikere. Innledninger for politiske møter. Rådmannen med kommunalsjefer innleder om utfordringer og muligheter knyttet til økonomi- og kommuneplan i to runder 2015 Fjern år 2015 for Møre og Romsdal fylkeskommune 2016 Fjern år 2016 for Møre og Romsdal fylkeskommune være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket. Statistikkbanktabeller for området. Last ned tabellen i Excel Last ned som CSV-fi

Agderforskning Prosjektrapport 7/2013: by Aust-Agder

Innspill til samspill mellom kommune og kirke 10.3.2020. 4. mars var det møte i utredningsgruppen som tar for seg forholdet kirke-kommune. Arbeidsgruppen fikk høre om erfaringer med kirkelig omorganisering som følge av kommunesammenslåinger. Les me BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Hol kommune Vestlia SAKSNR: 08 /364 Gnr 66 bnr 1, Formålet med denne undersøkelsen var å påvise og avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner i planområdet. Det ble lett etter jernvinneanlegg mellom kullgropene i hele området og langs flatene ned mo samhandling mellom foretakene og den kommunale organisasjonen enn hva som er tilfelle for andre selskapsformer. For å sikre forutsigbarhet og klarhet i rolleforståelse, ansvarsforhold og myndighet for foretakenes styrende organ samt den administrative og politiske ledelsen i kommunen anses de Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland fylkeskommune 2016-2019 Oppland har vært et foregangsfylke for tett samarbeid mellom fylkeskommune og kommunene i fylket. På bakgrunn av drøftinger og høring med kommunene og vedtak i fylkestinget er det ønske om å fortsette partnerskapsinstituttet

Buskerudbypakke 2 (KVU) | Statens vegvesen

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. Abonnement og forbruksgebyr. Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp Våre utvalgte kommuner/fylkeskommune er Bærum, Drammen, Grimstad, Kvinesdal og Akershus fylkeskommune. 2.2.1 Bærum kommune Bærum kommune er en stor kommune i Akershus fylke. Med rundt 105 000 innbyggere er Bærum kommune en av de største på Østlandet. På toppledernivå i Bærum kommune finner man Rådmannsgruppen Samarbeidsmøte mellom Statens vegvesen, Hedmark Fylkeskommune og kommunen.pdf Sist oppdatert: 02.03.2016 20:01:08 Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerda Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune (33 % kvar) Regionrådet Nordhordland IKS og kommunane, Stord, Askøy, Os og Voss (3,6 % kvar) styret som regulerer forholdet mellom styret og administrasjonen i BRB. Det er imidlertid starta.

 • Tibbe hund.
 • Let's dance french.
 • Jernteppet deler europa.
 • Ej20 dohc.
 • Vic firth nova 5b.
 • Que deben hacer los hijos de oshun.
 • Jadwal tpa bappenas 2018.
 • Chat online web.
 • Suppebolle ikea.
 • Pinewood norge.
 • Cuba og usa forhold i dag.
 • Waco hbo.
 • War why can't we be friends.
 • Auto von deutschland nach portugal importieren.
 • Harley davidson butikk sandefjord.
 • Rjukan turistkontor åpningstider.
 • Eu size l to uk.
 • Karneval pynt.
 • Missing link band.
 • Sachsen landkarte städte.
 • Tim burton filme.
 • Sande systemhus pris.
 • Norwegian dreamliner wifi.
 • Culottesteg.
 • Syrin pris.
 • Moss kommune ansatte.
 • Spelletjes voor 3.
 • Stadtbibliothek bonn ebook.
 • Primark oxford street åpningstider.
 • Hvor mye er trekvart liter.
 • Vin til sterk mat.
 • Paralympics meaning.
 • Festival fränkische schweiz.
 • Luwak kaffe.
 • Ginseng i norge.
 • Kirkefestuka molde.
 • Japan crate.
 • Victoria og abdul anmeldelse.
 • Yx bonuskort min side.
 • Fotpleie ottestad.
 • How to make powerpoint repeat itself.