Home

Vikingtidens kvinner og menn

- Men har vi ikke også en oppfatning om at vikingtidens kvinner var sterke og mektige? - Jo, men bare innenfor veldig begrensede områder. Vikingtidens kvinner blir fremstilt som sidespillere: I sagaene finner vi dem i bakgrunnen. De står på sidelinjen, og trekker i tråder heller enn å delta aktivt i samfunnet, sier Moen For menn var det mer kamp og ære. Bruken av hodelin for gifte kvinner er et uttrykk for ærbarhet. Den høviske litteraturen i høymiddelalderen er full av eksempler på menn som viser sin store kjærlighet til unge jomfruer, svært ofte på avstand. Middelalderens trosliv var fullt av helgener, og det var både kvinner og menn Vikingkvinner. Det var store forskjeller mellom kvinner og menn i vikingtida. Vikingkvinnene hadde likevel en sterkere posisjon enn kvinner andre steder i Europa på denne tida. Som husfrue og øverste ansvarlig for husholdet i en familie, hadde vikingkvinnen mye makt. Men - kvinner kunne også være prestinner og håndverkere. De kunne drive med handel og være skalder Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen.

Foredrag: Vikingtidens leker og idretter - Byen din ☀️

Dagens unge kvinner og menn har gjort mye av de samme valgene ved høyere utdanning som generasjonen før dem. Det er fortsatt helse- og sosialfag og lærerutdanning som dominerer blant kvinnene. Naturvitenskap, håndverk, økonomi og administrasjon tiltrekker seg mennene, slik det kommer frem i figur 6 Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. 1050. Historisk sett regnes den mer spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.. Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie Vikingtidens kvinner og menn (norgeshistorie.no, 17.03.2017) Av Marianne Moen, arkeolog, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO Publisert 11. juni 2019 15:12 - Sist endret 25. mai 2020 16:54. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; UiO > Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn. Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før Dette er kvinner og menn i Norge gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet På den tida var gjennomsnittshøyden for voksne menn i Storbritannia på mellom 164 og 168 cm. I 2009 var gjennomsnittshøyden for norske kvinner i alderen 20-29 år 169 cm Av og til kan det være vanskelig, selv for arkeologer, å avgjøre om en haug er en gravhaug eller en naturformasjon, og det er ikke alltid vikingtidens mennesker har truffet riktig heller. England og Isle of Man. Både menn og kvinner ble gravlagt i båt

Mektige vikingkvinner - Forskning

 1. Arkeologiske spor viser at de gravgaver som fulgte de døde var mannlige gjenstander for menn (som sverd og skjold) og kvinnelige gjenstander for kvinner (som spinnehjul og stekespade), men det er også blitt avdekket spyd og skjold i kvinnegraver, blant annet i England.Det er også en mulighet for at det eksisterer en del feilkilder i tidligere arkeologi da graver med våpen automatisk ble.
 2. Men hvem er det som er mest uheldig, er det kvinner eller menn, unge eller gamle? Statistikken viser ikke til store kjønnsforskjeller på hvordan uhellene skjer, men det er noen små unntak
 3. Sammen med funn av ski og enkle skøyter viser for eksempel muskelfester og beintykkelse at vikingtidens mennesker levde aktive liv og ble fysisk sterke mennesker. Men beinene viser også at de færreste ble spesielt gamle. Hvis vi ser bort fra de som døde som barn, ble den gjennomsnittlige norrønne mann eller kvinne bare 32 år gammel og.
 4. I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt
 5. Status på kvinnedagen i Norge 2017: Menn tjener mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå
 6. De måtte tilbes i håp om hjelp og støtte til alt fra hell i strid til vind i seilene og fruktbare menn og kvinner, men de måtte også gjøres til lags for å unngå deres vrede. Det fantes vesener i naturen man aldri så, men som alltid var der og det fantes magi som man gjennom den rette sang, dans og ord kunne mane frem uten gudenes hjelp

Det er svært lenge siden så få kvinner omkom i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer norske menn til å lære av kvinnene i det nye året. - Høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirket kjøring. Kvinner ser ut til å ha hatt en spesielt høy dødelighet i aldersgruppen mellom 41 og 50 sammenlignet med menn, men dette skyldes at åtte av ti menn alt hadde dødd i en yngre alder. Det var meget uvanlig å nå en alder vi i dag ville kalle 'en høy alder'. Sammenlign barnedødligheten i dag og dengang.

Vikingtidens samfunn var velregulert av lov og orden gjennom tingordningen som var tidlig utbygd i Norge. Hvert fritt menneske sto under loven og det gjaldt også for høvdingen og kongen. Både menn og kvinner kunne ættleies på denne måten Kvinne- og mannsgraver på Kaupang. I tilknytning til vikingtidens håndverks- og utvekslingsbaserte sentrum på Kaupang i Larvik fantes flere gravfelt. Disse har vært undersøkt og publisert i flere omganger. Tilsammen 205 gravfunn fra minimum 600 gravhauger, flatmarksgraver og andre gravformer er kjent fra Kaupanggravplassene Vikingtiden er en tid mange føler de kjenner godt, og rollene som tillegges vikingtidens kvinner og menn er godt kjent blant de fleste. Den stolte husfruen som styrte husholdningen med jernhånd, og hennes barske, veltalende mann som var aktiv på tinget, som handelsreisende eller på tokt dominerer fortellingene Visst fantes krig, tokt og mannlige maktpolitiske ambisjoner i vikingtid, men som arkeologer forholder vi oss til funnene. Det vi finner mest av er vikingtidens bondegårder, utvinning av utmarkens ressurser, handelsplasser, samt et rikt gravmateriale der begge kjønn er representert. De begravde i Osebergskipet var for øvrig kvinner, ikke menn Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Kapittelet tar for seg endringer over tid, forskjeller mellom utdanningsgrupper og kommuner og internasjonale forskjeller

At menn generelt tjener mer enn kvinner, er noe vi har sett over lang tid. Ferske tall fra «Norsk jobbundersøkelse 2016», gjennomført at Norstat og Opinion på vegne av Finn.no, viser dessuten er det fortsatt er langt flere menn med høye lønninger, enn kvinner I Kautokeino, hvor forskjellen mellom kvinner og menn er størst, har 43 prosent av kvinnene høyere utdanning, 26 prosentpoeng høyere enn menn. Utdanningsnivået er jevnest i Oslo og Akershus og i de store byene, men også her øker kvinners utdanningsnivå i forhold til menns, ifølge SSB

Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin fordi det ofte er de som gjør ulønnet arbeid i hjemmet, som husarbeid og barnepass, mens mannen er ute i arbeidslivet. Kvinners tilgang til lønnet arbeid har økt, men de jobber ofte deltid og i yrker med lav status De fleste mann-kvinne-samtaler starter med en diskusjon om mannens og kvinnens ulike funksjoner. Min påstand er at mye kunne vært annerledes hvis vi først våget å snakke om mannens og kvinnens personer, og derfra gikk inn i spørsmålet om tjenestedeling Ny undersøkelse: Kvinner vil ha like mye sex som menn - men én ting stanser dem. Det er særlig én årsak til at kvinner ikke har så mye sex som de egentlig vil

Middelalderens kvinner og menn - i dette og det neste li

Tre kvinner fra vikingtidens og festet seleskjørtet. Men hun hadde også Nordheim-kvinnen. Etter opp-dagelsen av jetperlen og ravfiguren i tillegg til den angelsaksiske spennen er det rimeligere å tolke denne kvinnen som norrøn med sterk tilknytning til et høvdingmiljø Flere kvinner enn menn var under utdanning, og antallet kvinner i arbeidslivet økte sterkt. Mange arbeidet i skolen, barnehagene og helsevesenet, hvor kvinner også hadde lederstillinger. Slik muliggjorde de en kraftig utbygging av velferdsstaten. Det førte i sin tur til at flere kvinner kunne kombinere familie og yrke Nederlandske menn og latviske kvinner er høyest. Norske kvinner og menn er ikke lenger blant verdens ti høyeste, ifølge en ny, omfattende undersøkelse I Norge viser tall fra Norsk hjerneslagregister at hjerneslag rammer flere menn enn kvinner, men at hos pasienter over 85 år er det omvendt. Dette kan forklares med høyere levealder hos kvinner. På verdensbasis er det kvinner over 80 år som får hjerneslag med størst utfall, de har dårligere prognose og dårligere tilgang til helsetjenester

Vikingkvinner - Avaldsne

Hun tror ulikhetene i yrkesvalg og det at kvinner oftere enn menn jobber deltid henger sammen med holdninger og forventninger, men også rent pragmatiske ting, som at det er mer økonomisk rasjonelt at den som tjener minst i et forhold er den som går ned i stilling, hvis det er det som trengs for å få familiekabalen til å gå opp. Og som vi har sett, er det størst sannsynlighet for at det. I deltidsstillinger tjener kvinner og menn nesten like mye, men forskjellene øker i heltidsstillinger. Gjennomsnittlig månedslønn for menn i heltidsstillinger er 52 320 kroner og for kvinner er den 46 520 kroner. Noe av forklaringen er at menn i gjennomsnitt får utbetalt betydelig mer i bonus enn kvinner Kvinner og menn var også involvert i forskjellige typer motstandsarbeid. Kvinner engasjerte seg oftere i den sivile virksomheten, som generelt har fått mindre omtale. Kjønnsrollemønsteret etter andre verdenskrig spiller også en rolle. 1950-tallet ble husmødrenes storhetstid, og i rollen som husmor passet ikke en fortid som motstandshelt inn En mann kan altså ikke tjene mer enn en kvinne for å gjøre den samme jobben, og motsatt. Likestillings- og diskrimineringsloven stiller også krav om at det skal være kjønnsbalanse i offentlige utvalg. Dette betyr at både kvinner og menn skal være representert når et offentlig organ velger et styre, råd, utvalg eller en nemd Antallet kvinner økte igjen til ti, og kvinneprosenten til 50. Prosenten forble uendret ved skiftet mellom Stoltenbergs andre regjering og Erna Solbergs regjering 16. oktober 2013: av 18 regjeringsmedlemmer var det 9 kvinner og 9 menn

Vikingtidens japper pyntet seg med hesteutstyr - VG

vikingtiden - Store norske leksiko

Kvinner jobber mindre enn menn i Norge. Også når vi legger sammen jobb hjemme og ute, gjør menn mest.Kvinner er også mye mer sykmeldt. Forskerne vet rett og slett ikke hvorfor. Graviditet er. Gunhild Haugnes er opprinnelig fra Orkanger i Sør-Trøndelag, men bor nå i Rykkin i Bærum. Hun er utdannet innen økonomi, markedsføring og journalistikk. I 2013 debuterte hun med Døtre av Norge. Kvinnen ved jordas kant er hennes andre roman og mitt første bekjentskap med hennes forfatterskap. Boken er første del i en planlagt bokserie. Kroppsammensetning og størrelse. Kvinner veier i snitt mindre enn menn, de vil derfor ha mindre kroppsvev å fordele alkoholen på, noe som gjør at de generelt «tåle mindre». I tillegg er det slik at dersom en mann og en kvinne veier like mye så vil kvinnen likevel bli mer påvirket

Noen av mennene opplever at det nærmest er dans og moro i et rom i huset som de ikke har adgang til. Feilaktige myter har ifølge Lorentzen skapt grunnlag for skrekkvisjoner om at menn på krisentre vil slå og mishandle. - Krisesenterloven ble til slutt formulert slik at kvinner og menn skulle holdes helt atskilt Fremgang, men ikke nok - Verden er i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere.Noen av FNs indikatorer viser at det blir bedre vilkår for kvinner i verden, særlig innenfor kvinnelig omskjæring og barneekteskap Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa. Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SS

Internasjonale studier viser at hjerte- og karsykdom rammer menn og kvinner ulikt, men bare en tredjedel av deltagerne i kliniske studier om hjerte- og karsykdom er kvinner, og bare 31 prosent av kliniske studier om hjerte- og karsykdom som inkluderer kvinner, rapporterer kjønnsspesifikke resultater, skrev the Guardian i 2015 1.. I 2001 ble artikkelen The girl who cried pain: A bias against. For meg så virker det som at i moderne dating verden så handler alt om å være bad bitch bad boy, det er liksom kult. samtidig ha en ekkel personlighet, tattovering osv. gutta skal leke playere, tøff seg, boler og trener. damene går kledd som prostituerte, skal vise pupp og ræv til enhver tid, ha. For kvinnen er ikke den største trusselen at mannen har sex med andre damer, men at han bruker tid og ressurser på andre enn henne. Foto: Thinkstock VIS MER Dagens kvinner er etterkommere av kvinner som gjennom tusener av generasjoner har reagert med sjalusi på menn som ikke har investert i henne MENN rammes hardere av Covid-19 enn kvinner, og teoriene har vært mange. Foto: Vestre Viken HF / NTB scanpix Ny studie viser at menn har høyere nivå enn kvinner av et enzym som ønsker Covid-19. Menn vegrer seg mot å utdanne seg inn i omsorgsyrker, og det er fortsatt langt færre kvinner på ingeniørlinjer enn menn. - Studentene som går på IT-studier er ettertraktede i arbeidsmarkedet. Å være jente blant disse er ingen ulempe

Vikingtiden i Norge - Wikipedi

Klikk deg videre og les våre sextips til både kvinner og menn. Microsoft kan få en andel av inntektene dersom du kjøper noe ved å klikke på de anbefalte lenkene i denne artikkelen På tvers av studier, land og kulturer, er resultatet det samme: Menn kommer ut med høyere seksuell interesse og libido enn kvinner, slår Thuen fast, og fortsetter: - Når det er sagt så finnes. 14.000 kvinner og menn fra 45 kulturer er undersøkt. Partnerpreferansene er noenlunde de samme over hele verden, selv om det finnes noen forskjeller. Preferansene er uendret på over 30 år. Både menn og kvinner setter pris på egenskaper som vennlighet og intelligens. Kvinner prioriterer god helse og intelligens enda høyere enn menn gjør Kvinner har også høyere utdanning enn tidligere, og flere jobber fulltid. Likevel tjener kvinner mindre, og har færre økonomiske ressurser enn menn. Norske kvinner har 36 % lavere inntekt enn menn. I 2018 var gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner 382 000 kroner, mens menn tjente gjennomsnittlig 550 300 kroner. Noe av inntektsforskjellen. Hun mener hovedforklaringen på den store forskjellen mellom menn og kvinner er å finne i evolusjonen. Menn som gruppe er ifølge forskeren selektert til å ta større risiko. - Når vi finner kjønnsforskjeller i adferd på tvers av ulike kulturer kan den umulig være kun kulturskapt, men må ha en evolusjonær bakgrunn

Kjønn og seksualitet i vikingtid - Senter for tverrfaglig

Men hvis de først begynner å ta av seg den ene skylappen, bør de også ta av den andre og si ja til kvinner. Det beste er å ta av begge skylappene. Man må jo lese hva Paulus ellers skriver. For eksempel her er ikke jøde eller greker-tekstene. Og mye annet. Selvsagt kan både kvinner og single menn ha eldstetjeneste. Les mer her 12 ÅR YNGRE MANN: Den australske skuespilleren og filmprodusenten, Deborra-Lee Furness (62), har vært gift med den kjente, australske skuespilleren Hugh Jackman (49) siden 1996. De har også to barn sammen. Foto: Scanpix. Vis mer Eldre kvinner dater yngre menn - Veldig mange menn er interessert i eldre kvinner fordi de har lang erfaring og er trygge på seg sel - Kvinner er, på gruppenivå, bedre enn menn til å prate om og dele vanskelige følelser og tanker. Det beskytter nok kvinner i mange tilfeller. Det å kunne prate åpent om ting som er vanskelig, gjør det lettere å forstå det som skjer, og å se en helhet i det. Det gjør det lettere å komme vekk fra skammen, som er en av de vanskeligste følelsene vi har

Kjønnsdelt arbeidsmarked utdanning

Kvinner har i snitt ca. 12 prosentpoeng lavere månedslønn enn menn. Grafen viser at kvinner tjener ca. 88 % av menns gjennomsnittlige månedslønn .Gjennomsnittslønna for kvinner og menn er på henholdsvis 43 850 og 50 080 kroner pr. måned Kvinner og menn er like dyktige på fire faktorer, og menn er bedre enn kvinner på bare to av seksten faktorer: Å utvikle strategisk perspektiv og teknisk profesjonell ekspertise. Kvinner scorer bedre på blant annet høy integritet og ærlighet, problemløsning, innovasjon og å inspirere andre

Dette er kvinner og menn i Norge 2018 - SS

Vikingtidens kjønnsroller. Foredrag av Marianne Moen. Hendelse Navigasjon Fokuset ligger på kjønn som uttrykket i graver, og gjennom dette hvilke roller vi kan se for oss at kvinner og menn i fortiden har utfylt Nei, nei og atter nei, skriver John Gottmann i boken Det kvinner vil ha, det menn vil ha. Han sier: Mann, det er én egenskap du må oppvise om du vil vinne over en kvinne. Påvirker al Unge menn tenner på en moden, eldre kvinne som er trygg på seksualitet sin, forklarer sexologen. Mange kvinner får det bedre seksuelt når de blir eldre, og hvis de da møter en ung, potent mann, kan kjemien bli veldig bra. - Økt velstand har også ført til at den biologiske alderen i befolkningen synker Menn øker da sin arbeidsinnsats og inntjening, mens kvinner reduserer sin (Angelov, Johansson et al., 2011). Dette kan kanskje også være relevant for terskelen for når man skal sykmelde seg. En annen mulighet er at kvinners involvering i familielivet ved siden av jobb er belastende på en måte som ikke kan måles i timer Skyper voldtekt av barn, kvinner og menn MANGE BLIR VOLDTATT: Her er en kvinne og barn fra ett av krisesentrene til Society For the Empowerment Of Young Persons (SEYP) i Benin i Libya

Kvinner vs. menn i fotball - NRK Viten - Nyheter innen ..

Polske kvinner søker menn fra Norge. Flere og flere kvinner fra Polen leter etter menn fra Norge. De gjør det fordi de vil ha økonomisk sikkerhet, en søt mann, en god fremtid og som et godt eventyr. Det er mange sosiale problemer i Polen, inkludert med høyt alkoholforbruk Menn liker ikke at kvinner ber dem om å holde håndvesken for dem. Menn er modige nok til å gå i krigen, men de er ikke modige nok til å holde en håndveske på et offentlig sted. «Du er bare ute etter kroppen min»: Av og til beskyldes menn for bare å tiltrekkes av kvinners kropp, og ikke bry seg om de mentale egenskapene

VÍKINGR - Kulturhistorisk museumForedrag med Unn Pedersen: Smykkesmeder i vikingtidensSe hva forskerne fant i viking-dødshuset

Gruppen hadde som mandat å fremme forslag til tiltak som kan sikre kvinnene forhold i varetekt og under straffegjennomføring som er tilrettelagt etter kvinners behov (som for menn) og er i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvinner under straffegjennomføring i fengsel, i samfunnet og i varetekt Mange kvinner er ledere i barnehager, på skoler og i helsevesenet. Men i privat sektor er nesten syv av ti ledere menn. I tillegg er de kvinnelige lederne som finnes, dårligere betalt. I 2017 sjekket avisen Dagens Næringsliv hvor mange av Norges best betalte ledere som var kvinner. De fant ut at blant de 100 best betalte lederne, var fire. Kvinner og menn jobber i forskjellige yrker og bransjer, og lønnen er i snitt høyere i de mannsdominerte yrkene. - Endringen i lønnsforskjeller siden 2014 er omtrent som forventet. Nå ser vi at kvinner i større grad søker seg inn i mannsdominerte yrker, og dette er med på å heve gjennomsnittslønna til kvinner

 • Den lille havfruen 2 full film.
 • Maine coon züchter berlin brandenburg.
 • Oliventre frukt.
 • Produktutvikling studie.
 • The perks of being a wallflower plot.
 • Ihk bildungszentrum dresden ansprechpartner.
 • Helse og sosialfag vgs.
 • Douchebags bergen.
 • Lissabon zeitverschiebung.
 • Mudin forhandlere.
 • Beverly hills 90210 streaming.
 • Heidelberg 26.12 2017.
 • Tilluft ildsted.
 • Johnny b goode lyrics.
 • Thunderbird zeigt neue mails nicht an.
 • Canon eos 5d mark iii prisjakt.
 • Skjeve hornhinner barn.
 • Hvad gør man på første date.
 • Tsunami japan 2011 folgen.
 • Septum piercing oslo.
 • Wohnungsgenossenschaft linz.
 • Disney collection boks.
 • Hello from the other side lyrics.
 • Mjølnerparken brothas.
 • Andernach polizei nachrichten.
 • Integrasjon ndla.
 • Fiskeboller med pasta.
 • Indre kulde i kroppen.
 • Zweischlingen disco.
 • Mjølnerparken brothas.
 • Skooler log in.
 • 50 geburtstag sprüche.
 • Metylfenidat engelsk.
 • Quieton aktive ørepropper.
 • Fettredusert mandelmel næringsinnhold.
 • Yamaha bassgitar.
 • Hartz 4 telekom.
 • Santana konzert 2018 deutschland.
 • Bachelorarbeit banking and finance.
 • Diana rigg mit schirm charme und melone.
 • Idrett og samfunn vg2 kapittel 9.