Home

Simpelt flertall

simpelt flertall - Store norske leksiko

 1. nelig flertall). Et eksempel: Om det er tre valgmuligheter, Arbeiderpartiet, De konservative og Liberaldemokratene, og Arbeiderpartiet får 36 prosent av stemmene, mens De konservative og Liberaldemokratene får 32 prosent hver, sier vi at.
 2. nelig flertall (flertall av de avgitte stemmer) og simpelt flertall (forslaget med flest stemmer vinner).. Krav om absolutt flertall brukes i flere land i forbindelse.
 3. nelig flertall). Simpelt flertall brukes ofte i en situasjon der en stemmer mellom tre eller flere alternativer, og lar da saken bli avgjort av det forslag som får flest stemmer
 4. nelig flertall er et flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmer i en votering. I demokratiske forsamlinger avgjøres de aller fleste saker ved al

Negativt flertall. Den som kontrollerer mer enn 1/3 av stemmene eller aksjekapitalen, kan blokkere vedtektsendringer og andre viktige avgjørelser i selskapet som man ikke er enig i. En aksjepost på mer enn 1/3 gir deg dermed en «vetorett» - du har det som kalles negativt flertall eller negativ kontroll over selskapets beslutninger De fleste ordinære saker som behandles av generalforsamlingen krever alminnelig flertall av de avgitte stemmene (også kalt simpelt eller vanlig flertall) i generalforsamlingen for å være en beslutning (flertallsprinsippet). Står stemmetallet likt i en sak vil det forslag som møtelederen stemmer for bli valgt Former for flertallsvalg Pluralitetsvalg. Pluralitetsvalg blir på engelsk også kalt «first-past-the-post». En slik valgordning krever simpelt flertall og innebærer at en kandidat kan vinne valget med for eksempel 35 prosent av stemmene, dersom det er minst tre kandidater og ingen av de andre kandidatene får flere stemmer. Det er altså ikke nødvendig å få flere stemmer enn de andre. Videre offentliggjorde en viss John Woolman i 1762 en avhandling der han hevder at det å anvende denne bibelske forbannelse på denne måten for å rettferdiggjøre at mennesker ble gjort til slaver og berøvet sine naturlige rettigheter, «er en framgangsmåte som er altfor simpel til å bli godtatt av mennesker som oppriktig ønsker å la seg lede av rette prinsipper»

Absolutt flertall - Wikipedi

Beskrivelse. Flertall i forbindelse med et valg eller en avstemning over et forslag: Simpelt (enkelt) - relativt flertall: Når et parti, en kandidat eller et forslag får flest (kan godt være under 50 %) stemmer av de avgitte stemmene, som kan være velgere ved valg eller representanter i en nasjonalforsamling.; Alminnelig flertall - tilslutning fra mer enn 50 % av stemmene til de som er. Abosolutt flertall er en variant av kvalifisert flertall der en forutsetter at et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved en avstemning. Absolutt flertall skiller seg fra prinsippene alminnelig flertall (flertall av de avgitte stemmer) og simpelt flertall (forslaget med flest stemmer vinner).. Krav om absolutt flertall brukes i flere land i forbindelse. Simpelt flertall Det trenger ikke oppnå over 50 prosent av stemmene ( alminnelig flertall ). Så lenge standpunktet har flest stemmer, kan det få oppslutning fra 20 eller 80 prosent, og likevel. Flertallsvalg, valgordning hvor mandatet eller mandatene i en valgkrets går til den kandidaten eller den lista som har enten får simpelt eller absolutt flertall, altså henholdsvis flest stemmer eller et flertall av de avgitte stemmer. Hvis det bare velges en mandat fra hver valgkrets, sier man at det er flertallsvalg i enmannskretser, mens hvis det er flere mandater i hver valgkrets kalles. Simpelt flertal er et begreb, der fastslår, at der til vedtagelse af en beslutning kræves tiltræden af flertallet af de afgivne stemmer.. Ved afstemning mellem tre eller flere valgmuligheder sondres mellem simpelt absolut flertal, hvor det kræves, at en af valgmulighederne alene modtager flertallet af de afgivne stemmer, og simpelt relativt flertal, hvor valgmuligheden med flest stemmer.

Hva kan styreleder bestemme? – Styret

Simpelt flertall - Jusleksikon

Utgangspunktet er at generalforsamlingen beslutter med simpelt flertall, altså mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Er det stemmelikhet for eksempel 50-50, vil møteleders stemmegivning avgjøre saken. Ulike beslutninger har ulike krav til hvilket flertall som kreves og er nærmere beskrevet i aksjelovens kapittel 5 simpelt flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, eller flest stemmer for ett alternativ mellom flere, til forskjell fra kvalifisert flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene,. En annen måte å organisere det på er å kreve alminnelig flertall i første valgomgang, altså flertall av de avgitte stemmene. Hvis ingen kandidat får det nødvendige flertallet holdes en ekstra valgomgang. I andre omgang kreves det bare simpelt flertall for å bli valgt.. Denne andre ordningen har særlig vært brukt, og brukes ennå, i Frankrike

For tvangsakkord skal det ikke lenger kreves kvalifisert flertall da vedtakelse skal kunne skje ved simpelt flertall (50 %). Retten kan imidlertid nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke støtende å stadfeste det eller retten finner at forslaget ikke er rimelig og rettferdig overfor kreditorene. 5 Absolutt flertall for et standpunkt oppnås om standpunktet får over halvparten av stemmene til de som har rett til å stemme (de stemmeberettigede). Om alle stemmeberettigede stemmer, er absolutt flertall det samme som alminnelig flertall. Det er kun om noen stemmeberettigede avstår fra å stemme, eller ikke er til stede, at kravet om absolutt flertall gir seg utslag Flertallet kan heller ikke treffe vedtak om å gjøre om tingen til noe annet. Det er for eksempel ikke adgang til å gjøre om en boligeiendom til forretningslokaler dersom det ikke foreligger enstemmighet. 4. Salg og pantsettelse Flertallet kan ikke beslutte å avhende tingen

Norsk: ·sjofel, tarvelig, ufin, gemen· enkel, alminnelig Er det mulig? sa hoffmannen. Slik hadde jeg aldri tenkt meg den. Så simpel som den ser ut. Den må ha mistet fargen av å se så mange fornemme folk her ute hos seg! - «Nattergalen», H.C. Anderse Vedtak krever simpelt flertall, men mindre strengere flertallskrav følger av loven eller av vedtektene. Noen vedtak krever tilslutning av samtlige andelseiere. Endring av vedtektene krever to tredjedels flertall. Står stemmetallet likt, skal saken avgjøres ved loddtrekning. Habilite

Simpelt flertall for et standpunkt oppnås i en avstemning når det får flest stemmer. Det trenger ikke oppnå over 50 prosent av stemmene (alminnelig flertall).Så lenge standpunktet har flest stemmer, kan det få oppslutning fra 20 eller 80 prosent, og likevel ha simpelt flertall LeserbrevTorsdag 3. mai vedtok Eide kommunestyre med 17 mot 4 stemmer å legge ned Vevang skole.Flertallet besto av Høyres 7, Venstres 2 og Kristelig folkepartis representant. For å sikre Høyres Egil Strand ordføreren, var det inngått en politisk skriftlig avtale med Senterpartiet der skolestrukturen skulle ligge fast med barneskoler på Eide, Lyngstad og Vevang inneværende. Kvalifisert flertall er et relativt begrep, det følger alltid en sammenheng - kvalifisert til hva. I et borettslag eller sameie vil kvalifisert flertall som oftest sikte til et flertall på to tredjedeler. To tredjedels flertall vil si minst to tredjedeler av de avgitte stemmer, så altså ingen av delene alminnelig/simpelt flertall avgjørelser fattes av flertallet, uansett hvor lite dette er. I motsetning til avgjørelser som krever kvalifisert flertall eller konsensus. Se absolutt flertall; konsensus; kvalifisert flertall Er simpelt flertall nok? Kristne velgere er vant til tøffe tak. Historietolkere mener fortsatt at Den hellige ånd ble vedtatt innført under Kirkemøtet i Nikea, i dagens Tyrkia,.

Alminnelig flertall - Wikipedi

Senatet må med simpelt flertall samtykke i presidentens utnevnelse av politiske ledere i statsadministrasjonen, blant annet medlemmene av regjeringen. Det samme gjelder føderale statsadvokater og dommere, herunder USAs høyesterett. Før 2017 gjorde filibustertaktikk det mulig å kreve 60 stemmer for å få gjennom utnevnelser Dermed kan Stortinget vedta en lovendring med simpelt flertall og gi 16-åringer mulighet til å delta ved lokalvalget allerede i 2023. - Et rot. Utvalget, som har vært ledet av Ørnulf Røhnebæk, foreslår også en rekke andre endringer av valgsystemet Dagens forslag om valg 12. desember krever simpelt flertall, dvs. bare over halvparten av stemmmene, for å gå igjennom. Et forslag om det samme som ble fremmet i går,.

FNs generalforsamling – Wikipedia

simpel a5 (ty. el. fr, av lat. simplex 'enkel, oppriktig') 1 tarvelig, dårlig, sjofel en s- dress / han er en s- fyr / det var s-t gjort. 2 mest foreld, unntatt i en del faste forb: enkel, alminnelig være ens simple plikt / s-t flertall flertall som utgjør enten mer enn halvparten av de avgitte stemmene, el. flest stemmer for ett alternativ mellom flere, t forskj fra kvalifisert flertall. Simpelt flertall: Når tre eller flere forslag settes under avstemning samtidig, er det forslag vedtatt som har fått flest stemmer. (Simpelt flertall bør aldri brukes i fagbevegelsen.) 2. Ved forslag Alle saker/forslag blir avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet, dersom vedtektene ikke sier noe annet, jf.

Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge Høyre har flertall i kommunestyret Høyre har flertall i kommunestyret / to tredels flertall to tredels flertall / flertallet gikk inn for å flertallet gikk inn for å / ha flertallet på sin side ha flertallet på sin side / absolutt flertall se absolutt (II) absolutt flertall se absolutt (II) / kvalifisert flertall se kvalifisere (1) kvalifisert flertall se kvalifisere (1. Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Ekstraordinært landsstyremøte . Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkes-/regionavdelingene krever det. Ekstraordinært landsstyremøte behandler bare de sakene som det blir reist krav om. Landsstyremøtene.

Dersom det er simpelt flertall i EU-parlamentet for direktivet vil det være tilstrekkelig for vedtakelse, såfremt Rådet er enig[17]. På den måten har EU-parlamentet en vetorett. Etter den første høringen er gjennomført inntar EU-parlamentet sin holdning til vedtakelsen, som skal videreformidles til Rådet[18] flertall oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Har man mer enn 1/3 flertall av aksjene har man såkalt negativt flertall. Det innebærer at man kan blokkere vedtektsendringer, fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser. 40 % eierandel. Ved mer enn 40 % eierandel i et børsnotert selskap har man plikt til å gi tilbud til de andre aksjonærene om å kjøpe deres aksjer Vil ha flertall. For å få flertall i bystyret trenger man 34 av de 67 stemmene. Men som BT skrev tidligere i uken trenger ikke byrådet ha et flertall for budsjettet sitt. Det holder at de har flest stemmer bak seg, altså et såkalt simpelt flertall 4.1: Vedtak om alminnelig vedlikehold fattes med simpelt flertall. 4.2: Vedtak om investeringer fattes ved enstemmighet. 4.3: Uenighet mellom sameierne avgjøres normalt ved flertallsvedtak. Når det bare er to sameiere vil endelig avgjørelse kunne fattes ved: Loddtrekning, elle I alle saker som fremlegges for generalforsamlingen hvor loven ikke sier at det skal være 2/3 flertall, skal vedtak fattes med vanlig simpelt flertall, brl § 7-11. Styret er også bundet av vedtektene. Mange borettslag er usikre på hva som kan vedtektsfestes

Hvordan kan du som aksjonær blokkere viktige beslutninger

Styreformann og hovedaksjonær Berge Gerdt Larsen vil sannsynligvis ha simpelt flertall på dagens generalforsamling i oljeselskapet DNO, men oppmøtet blir avgjørend Simpelt flertall for endring. Er stort flertall i komiteen støtter også lovforslaget der man legger opp til at institusjonene skal kunne endre modell med simpelt flertall. Dagens krav er to tredjedels flertall. Et krav bare SV ønsker å beholde

Generalforsamling (Norge) - Wikipedi

Flertallsvalg - Wikipedi

9. Et kommunestyre ville bare med simpelt flertall kunne igangsette en prosess som kunne forsinke avgjørelsen av slike saker i opptil åtte år, og på den måten blokkere utbyggingsvedtak.: 10. Et slikt vedtak vil i praksis gi partiet vetorett mot opprettelse av nye bosettinger, og Likud tok derfor til orde for at slike saker bør avgjøres ved simpelt flertall i regjeringen Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. 4.6 Spesialistutvalg for felleselementene. Spesialistutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret og består av inntil seks medlemmer Vanlig flertall - 50,1 prosent. Dersom du eier over halvparten av selskapet har du vanlig flertall. Her har du en fordel når saker skal avgjøres ved avstemning, som valg av styre. Med en aksjepost som tilsvarer vanlig flertall kan du ikke endre på vedtektene i firmaet uten støtte fra andre aksjonærer Men da skal det være tre fjerdedels flertall med minst to tredjedeler av representantene til stede. Stortingsflertallet vedtok at det ikke trengtes noe slikt kvalifisert flertall, men besluttet å si ja til EUs energilovverk med simpelt flertall etter Grunnlovens §26, som ikke inneholder noen formulering om å avgi myndighet

simpel - definisjon - norsk bokmå

Ikke engang flertall/majoritet er entydig, derfor har vi termer som simpelt og kvalifisert flertall. Utviklingen Et søk i bokkilder på nb.no viser hvordan storparten , som kanskje var det vanligste i norsk talemål, brøyter seg fram på bekostning av synonymene med superlativen største- , men taper terreng igjen fra 1960-åra, da mesteparten tar over i mer eller mindre samme betydning Det er to former for flertall: simpelt flertall og kvalifisert flertall. Hovedregelen er at saker avgjøres med simpelt flertall - alternativet med flest stemmer vinner. Vedtak som innebærer endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget/sameiet krever kvalifisert flertall 197 Simpelt flertall betyr at det forslaget som får flest stemmer er vedtatt. 198 § 10 Forhold til andre organisasjoner 199 NITO kan ikke slutte seg til eller melde seg ut av hovedorganisasjoner som kan treffe 200 beslutninger som forplikter NITO, uten minst 2/3-flertall (kvalifisert flertall) av avgitt Dette kan bli en god sak for Stortinget for å sette ned stolper for hvor Stortinget skal åpne for vedtak etter simpelt flertall, sier Hans Olav Syversen til ABC Nyheter. - Hvis vi skal vedta tilslutning til et slikt finanstilsyn etter Grunnlovens §115, som krever kvalifisert flertall, må Stortinget definere at det er tilsynet vi er medlem av, ikke er EU, sier han

Flertall - hva kreves? - hhd_fact NUP

 1. En slik eierandel vil gi deg god kontroll over selskapet siden du da både har simpelt flertall av aksjene, mer enn ½ parten av aksjene og du har tilstrekkelig eierandel til å endre vedtektene. Eier man mer enn 50% av aksjene kan man fatte beslutninger som krever simpelt flertall
 2. nelig flertall: Over halvparten av avgitte stemmer for forslaget, avholdne teller ikke. Absolutt flertall: Over halvparten av alle stemmeberettigede i salen stemmer for forslaget, avholdne teller mot. 2/3 flertall
 3. Med simpelt flertall forstås «flest stemmer». Med absolutt flertall forstås «over halvparten av stemmene». Med kvalifisert flertall forstås «vedtektsbestemt flertall». § 2-12 (Tvistespørsmål) Tvister med tilknytning til NAAF, dets organer, jf. § 2-6 (Styrende organer), lokallagene
 4. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. 9.5 Fagutvalg for felleselementene. Fagutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for fagutvalget
 5. Etter Grunnloven § 26 skal Stortingets samtykke til inngåelse av traktater gis med simpelt flertall (flere enn 1/2-parten av stemmene). EØS-traktaten ble godkjent av Stortinget i medhold av Grl. § 93, som krever kvalifisert flertall (3/4 av stemmene). Grunnen var at EFTA's Overvåkingsorgan og EFTA-domstolen kan treffe vedtak i enkeltsaker som er direkte bindende for enkeltpersoner og.

Stemmerett og ulike flertall. Generalforsamlingen kan treffe vedtak, instruere styret, eller omgjøre tidligere vedtak på generalforsamlingen eller i styret. Det er to former for flertall, simpelt flertall og kvalifisert flertall. Hovedregelen er at saker avgjøres med simpelt flertall. Det betyr at alternativet med flest stemmer vinner Simpelt flertall oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Det kreves både 2/3 flertall blant de avgitte stemmer, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. I de fleste saker ellers er det nok med simpelt flertall, dvs. at det alternativ som har mer enn halvparten av de avgitte stemmer på generalforsamlingen, vedtas

Absolutt flertall - Jusleksikon

 1. st 20 republikanere stemme for det
 2. I utgangspunktet kan vedtak fattes med simpelt flertall, så sant det ikke er vedtektsmessige krav om kvalifisert flertall. 9. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommuneniv
 3. nelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. Årsmøtet fastsetter selv om avstemning skal være skriftlig. Hvert medlem har én stemme
 4. Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. Det skal to tredels flertall til i Senatet for å dømme.

4.6. Årsmøtevedtak gjøres med simpelt flertall av de fremmøtte stemmeberettigede der ikke vedtektene sier noe annet. 4.7. Vedtektsendringer må vedtas med to-tredjedels flertall blant de fremmøtte, og krever minst femti fremmøtte medlemmer, samt et flertall av sittende styre. 4.8 Demokratene har flertall i Representantenes hus. Det er fomelt justiskomiteen i Representantenes hus som innstiller på riksrett. Avstemningen foregår så i Huset. Der trengs det kun simpelt. (4) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17. § 14 Ekstraordinær generalforsamling (1) Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller minst 15 medlemmer forlanger det, og skal innkalles etter de samme regler som gjelder for ordinær generalforsamling La Traduzione della parola simpelt da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo Simpelt flertall er blant annet i bruk i den britiske og amerikanske valgordningen. Forhandlinger. En forhandling er en prosess der to eller flere parter søker å oppnå noe. De drøfter gjerne noe på felles grunnlag, men med interessemotsetninger der hver part primært søker å nå sitt mål

Econa - Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Mindretallsvernet gjelder uavhengig av om en avgjørelse har fått simpelt flertall (mer enn 50 % av stemmene) eller kvalifisert flertall (mer enn ⅔ av stemmene). Les mer om: Eierformer Hva er reglene for avgjørelser på grunnlag av sameiets vedtekter Dersom ingen forslag får et rent flertall, vil saken avgjøres ved et såkalt simpelt flertall. Altså det budsjettet som klarer å samle flest stemmer bak seg. Hvis byrådspartienes og høyresidens budsjetter begge får 29 stemmer bak seg, vil Ap-ordfører Marte Mjøs Persens dobbeltstemme bli tungen på vektskålen

Bayerischer Verfassungsgerichtshof – WikipediaBarn og ungePokaler og hederstegn - Dræggens buekorpsEuropa - SveiMugabe holdt ikke fristenHenrik Wergeland – Wikipedia

Opprettelse av lokallag etter forslag fra sentralstyret, i regioner som nevnt i § 6. Opprettelse av nytt lokallag avgjøres ved simpelt flertall. Årsmøtet velger: 1. Sentralstyre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, webmaster for nettsiden, redaktør av NØF-Info, minst ett styremedlem og minst to varamedlemmer. 2 Et simpelt flertall i Representantenes hus må gå inn for riksrett. Skjer det, vil det avholdes en slags rettssak i Senatet, som da vil bli styrt av lederen for den amerikanske høyesterett Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 5.1.6 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sekretariatet i hende senest seks uker før årsmøtet. 5.1.7 Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig

 • Wikipedia english.
 • Paxi norwegian.
 • Lidl gründer schwarz.
 • When i see you agan.
 • Ringo lego.
 • Maur på hotellrommet.
 • Campingvogn utleie østfold.
 • Lillehammer kunstmuseum.
 • Teater støtte.
 • Venstresving lyskryss.
 • Thunderbolt grafikkort.
 • Probat flode.
 • Vsco film presets for photoshop.
 • Mix karlsrud åpningstider.
 • Kris humphries height.
 • Marinerte reker med chili.
 • Billig boksesekk.
 • Nba reddit.
 • Verkaufsoffener sonntag waldshut heute.
 • Butterdeig pai steketid.
 • Feiertage nürnberg 2018.
 • Ulykkesforsikring.
 • Norges dyreste hest.
 • Tinder samme person flere ganger.
 • Mengde urin i blæra.
 • Flass hos valp.
 • Baker brun telegrafen.
 • Bypakke nord jæren priser.
 • Ferie sørlandet.
 • De fire delene i trafikksystemet er.
 • Ros analyse reguleringsplan.
 • P20 mot soleksem.
 • Galle sri lanka.
 • My little pony kakeform.
 • Lykkelig som liten doktorsalve.
 • Stellenausschreibung stadt kiel.
 • Matportalen.
 • Toyota japan cars.
 • Prosjektledelse staten.
 • Chirurg meisenheim.
 • Microlife termometer bruksanvisning nc150.